વિસુવૃત્તિય પ્રદેશોમાં સૂર્યના કિરણો બારેમાસ કેવા પડે છે ?