વયજુથનાં આધારે વસ્તીને કેટલા વિભાગો માં વિભાજીત કરવામાં આવે છે?